Pre akcionárov

ST. NICOLAUS a.s., so sídlom 1. mája č. 113, 031 28 Liptovský Mikuláš,

identifikačné číslo 31 563 066, zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 113/L (ďalej len „spoločnosť“), týmto

o z n a m u j e

tým osobám, ktorým vznikli nároky voči spoločnosti na základe jej postupu podľa ust. § 15 v spoj. s ust. § 17 ods. 7 zák. č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) a ust. § 214 ods. 4 a 5 Obchodného zákonníka, pričom tieto ich nároky ešte neboli spoločnosťou uspokojené, že

· spoločnosť dokončila proces povinného predaja časti jej vlastných akcií, ktorým splnila povinnosť podľa ust. § 214 ods. 5, prvá veta Obchodného zákonníka predať nové akcie vydané namiesto akcií, ktoré boli podľa ust. § 214 ods. 4 Obchodného zákonníka vyhlásené za neplatné. Táto povinnosť spoločnosti vyplynula z postupu podľa ust. § 15 a nasl. zák. č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, na základe ktorého spoločnosť zmenila podobu (a formu) časti jej akcií zo zaknihovaných akcií (na doručiteľa) na listinné akcie (na meno) a následne, v súlade s ust. § 17 ods. 7 zákona o cenných papieroch v spoj. s ust. § 214 ods. 4 Obchodného zákonníka, vyhlásila listinné akcie, pri ktorých boli majitelia zmenených zaknihovaných akcií v omeškaní s ich prevzatím, za neplatné.

· výťažok z tohto predaja (po započítaní pohľadávok, ktoré spoločnosti vznikli v súvislosti s vyhlásením akcií za neplatné a s ich predajom) spoločnosť vyplácala pôvodným akcionárom, pričom celý zostatok tohto výťažku, ktorý sa z dôvodov na strane pôvodných akcionárov nerozdelil, spoločnosť uložila do notárskej úschovy zriadenej podľa ust. § 68 zák. č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

V prípade, že sa Vás toto oznámenie týka, kontaktujte, prosím, tohto notára:

JUDr. Stanislav Bauer, notár

CBC Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava – Ružinov

telefón:

02/ 534 190 15

02/ 534 190 17

02/ 534 151 57

e-mail: notar@notar-bauer.sk

www http://www.notar-bauer.sk/

Tento notár Vám vydá pomernú časť výťažku z predaja akcií spoločnosti bezodkladne po tom, čo zistí, že spĺňate podmienky na takéto vydanie uvedené v zápisnici o úschove.