Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ST. NICOLAUS – trade, a.s. pre predaj tovarov

Preambula

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ST. NICOLAUS – trade, a.s. pre predaj tovarov (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy spoločnosti ST. NICOLAUS – trade, a.s., so sídlom Trnavská cesta č. 100, 821 01 Bratislava, identifikačné číslo 35 680 261, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 974/B (ďalej len „predávajúci“) a jej odberateľov (ďalej len „kupujúci“ a spoločne s predávajúcim ďalej len „zmluvné strany“) pri predaji tovarov na základe rámcovej kúpnej zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP (ďalej len „zmluva”).
 2. Pokiaľ zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami neurčuje inak, má sa za to, že obchodné podmienky obsiahnuté v týchto VOP sú jej neod­deliteľnou súčasťou. Odchylné písomné dojedna­nia zmluvných strán v zmluve však majú pred­nosť pred zne­ním ob­chodných podmie­nok obsiahnutých v týchto VOP.
 3. Zmluvné strany vyvinuli maximálne úsilie, aby zmluvné dojednania uvedené v zmluve a v týchto VOP boli v súlade s platným právom, najmä zákonom č. 91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 91/2019”). V prípade, ak by akékoľvek zmluvné dojednanie bolo v rozpore so zákonom č. 91/2019, tak takéto zmluvné dojednianie stráca bez ďalšieho platnosť a účinnosť, a to okamihom účinnosti zákona č. 91/2019 a nemôže byť uplatňované zmluvnými stranami. Na takéto zmluvné dojednanie, ktoré je v rozpore so zákonom č. 91/2019 sa bude hľadieť, ako by vôbec nebolo zmluvnými stranami dojednané v zmluve a ako keby nebolo súčasťou zmluvy.
 4. Tieto VOP sú zverejnené na webovom sídle predávajúceho http://www.stn-trade.sk/.

Čl. I

Uzatváranie jednotlivých kúpnych zmlúv

 1. Návrh na uzavretie jednotlivej kúpnej zmluvy s predávajúcim podáva kupujúci formou písomnej alebo ústnej objednávky na dodanie tovaru; predávajúci (zastúpený niektorou z osôb uvedených v prílohe č. 1 zmluvy) vyhotoví elektronické alebo písomné znenie objednávky kupujúceho bez zbytočného odkladu po obdržaní príslušných údajov od kupujúceho. Jednotlivá kúpna zmluva sa považuje za uzavretú tým, že predávajúci potvrdí (akceptuje) objednávku kupujúceho postupom uvedeným v zmluve alebo ak kupujúci oznámi predávajúcemu súhlas so zmenami v objednávke v súlade s bodom 6.; a teda  takýto súhlas so zmenami v objednávke sa považuje za potvrdenú objednávku. 
 2. Objednávka kupujúceho musí byť úplná. Za úplnú objednávku sa podľa zmluvy považuje len objednávka ktorá obsahuje aspoň nasledujúce údaje:
 3. obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo kupujúceho a predávajúceho,
 4. množstvo a špecifikáciu objednávaného tovaru, vrátane identifikačného čísla tovaru a jeho čiarového kódu, v súlade so zmluvou,
 5. kúpnu cenu v súlade so zmluvou, t.j. cenu podľa prílohy č. 1 zmluvy a cenu po zohľadnení zľavy v súlade s prílohou č. 1 zmluvy,
 6. miesto dodania tovaru, ak ním nie je sídlo kupujúceho,
 7. lehotu, v ktorej má byť tovar dodaný (termín dodávky),
 8. číslo objednávky, dátum vystavenia objednávky a číslo rámcovej kúpnej zmluvy, na základe ktorej objednávku vystavuje,
 9. podpis oprávnenej osoby za kupujúceho s odtlačkom pečiatky kupujúceho; to neplatí pre objednávku, odoslanú e-mailom alebo oznámenú ústne.
 10. Kupujúci sa zaväzuje, že objednávku doručí predávajúcemu najneskôr 72 hodín pred požadovaným termínom dodávky tovaru uvedeným v objednávke.
 11. Objednávku môže kupujúci doručiť predávajúcemu osobne, poštou, telefaxom alebo e-mailom, prípadne ju môže urobiť telefonicky.
 12. Lehota pre potvrdenie objednávky je 48 hodín; lehota pre potvrdenie objednávky začína plynúť od jej doručenia (resp. od jej urobenia ústne) predávajúcemu do rúk osoby príslušnej podľa regiónu uvedenej v prílohe č. 1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je povinný  kupujúcemu jeho objednávku potvrdiť.
 13. V prípade, ak predávajúci objednávku kupujúceho nemôže potvrdiť, zaväzuje sa túto skutočnosť spolu s návrhom zmien (napr. v množstve, druhu tovaru, čase dodania a pod.) oznámiť kupujúcemu v lehote uvedenej v bode 5.,a to pri osobnom stretnutí ústne, inak vo forme e-mailovej správy. Ak kupujúci najneskôr do 24 hodín po obdržaní návrhu zmien neoznámi predávajúcemu, že s navrhnutými zmenami súhlasí (osobne, poštou, telefaxom alebo e-mailom), jednotlivá kúpna zmluva nevznikne.
 14. Zmluvné strany sa dohodli, že v osobitných prípadoch sa môžu dohodnúť v jednotlivej kúpnej zmluve aj na inej kúpnej cene ako kúpnej cene podľa bodu 2. písm. c) tejto zmluvy, a to na základe osobitnej objednávky kupujúceho, ktorej vzor je uvedený v prílohe č.  1 týchto VOP.

Čl. II

                                                     Základné obchodné podmienky

platné pre jednotlivé kúpne zmluvy

1. Predmet plnenia

1.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu dohodnutý tovar, ktorého akosť bude v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v zmluve, previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v dohodnutej výške.

1.2 Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar:

 1.   v dohodnutom množstve a objeme, prípadne hmotnosti podľa potvrdenej objednávky  kupujúceho,
 2. v dohodnutom termíne dodávky podľa potvrdenej objednávky,
 3. do dohodnutého miesta dodania  podľa jednotlivej kúpnej zmluvy,
 4. s dohodnutými vlastnosťami a v kvalite v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
 5. s vyznačenými údajmi podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov,
 6.         v riadnom obale a pre prepravu riadne vybavený.

2. Čas, miesto dodania a dodacie podmienky

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do dohodnutého miesta dodania podľa jednotlivej kúpnej zmluvy a v dohodnutom termíne.

2.2 Povinnosť predávajúceho dodať tovar je splnená tým, že kupujúcemu umožní s tovarom nakladať (t.j. tovar prevziať) v dohodnutom mieste dodania.

2.3 Kupujúci sa zaväzuje urobiť všetky úkony, ktoré sú potrebné podľa zmluvy a právnych predpisov na to, aby mu predávajúci mohol tovar dodať. Kupu­júci sa za­vä­zuje vyložiť a prevziať tovar v dohodnutom mieste dodania najneskôr do 2 hodín od pristavenia tovaru na vykládku. V prípade prekročenia tohto limitu, je predávajúci oprávnený prefaktúrovať náklady na stojné, požadované prepravcom.

2.4 V prípade prekážok, ktoré predávajúcemu bránia v splnení jeho povinností dodať tovar kupujúcemu v dojednanom termíne, predlžuje sa lehota na dodanie tova­ru o dobu trvania týchto prekážok. Predávajúci sa zaväzuje, že vznik a predpokladanú dobu trvania prekážok podľa prvej vety kupujúcemu bez zbytočného odkladu oznámi.

 • Kúpna cena
 • Kúpna cena uvedená v zmluve zahŕňa dopravu tovaru do dohodnutého miesta dodania. Súčasťou kúpnej ceny nie je daň z pridanej hodnoty.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne vykonať zmeny v cenníku alebo v sortimente predávaného tovaru (príloha č.  1 zmluvy). Predávajúci sa zaväzuje oznámiť kupujúcemu tieto zmeny bez zbytočného odkladu, spravidla 30 dní pred nadobudnutím účinnosti týchto zmien.
 • Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny dodaním tovaru (splnením) do dohodnutého miesta dodania.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu za dodaný tovar vždy na základe faktúry predávajúceho. Faktúra bude obsahovať najmä nasledujúce údaje:
 • označenie faktúry a jej číslo,
 • obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo predávajúceho a kupujúceho,
 • predmet dodávky (množstvo a špecifikáciu dodaného tovaru), miesto dodania tovaru a deň splnenia (dodania tovaru),
 • deň vystavenia faktúry a lehotu jej splatnosti,
 • obchodné meno peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 • kúpnu cenu za tovar a celkovú fakturovanú sumu,
 • ďalšie náležitosti vyplývajúce z platných právnych predpisov.
 • Peňažný záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu platený prostredníctvom banky je splnený pripísaním platenej sumy na účet predávajúceho v jeho banke.
 • Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že ak bude kupujúci v omeškaní so splnením svojho záväzku zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, zaväzuje sa predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. 
 • Prevzatie dohodnutého tovaru

4.1. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný dodaný tovar prezrieť.

4.2. Prevzatie dodaného tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na doda­com liste. Jedna kópia dodacieho listu zostáva kupujúcemu.

4.3. Nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho vždy v čase, keď prevezme tovar, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmlu­vu tým, že tovar neprevezme.

     5. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

5.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho a za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí dohodnutého tovaru v záručnej dobe. Dĺžka záručnej doby tovaru podľa sortimentu je vyznačená na jednotlivom tovare.

5.2. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzni­kne, ak tieto vady boli spôsobené (po prechode nebezpečenstva škody na tovare) vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci.

5.3. Kupujúci je povinný o vadách dodaného tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení písomne podať správu predávajúcemu vo forme reklamačného listu, ktorý tvorí prílohu č. 2 VOP. V tejto správe o vadách tovaru musí kupujúci okrem iného vady špecifikovať (opísať a uviesť, ako sa preja­vujú).

5.4. Predávajúci sa zaväzuje, že vybaví reklamáciu kupujúceho do 30 dní  od doručenia správy o vadách tovaru predávajúcemu. Za vybavenie reklamácie sa považuje uznanie reklamácie za oprávnenú alebo jej odôvodnené odmietnutie. Zmluvné strany sa dohodli, že každú oprávnenú reklamá­ciu týkajúcu sa chýbajúceho tovaru alebo tovaru dodaného s vadami predávajúci, bez ohľadu na to, čo kupujúci určí vo svojej správe o vadách tovaru, vybaví vždy tak, že kúpna cena za tovar podľa jednotlivej objednávky kupujúceho sa zníži o kúpnu cenu zodpovedajúcu dohodnutému tovaru, ktorý nebol kupujúcemu dodaný a o kúpnu cenu dohodnutého tovaru dodaného kupujúcemu s vadami; kupujúci je pritom povinný vrátiť tovar s vadami predávajúcemu. Zmluvné strany sa dohodli, že na kúpnu cenu za vadný alebo chýbajúci tovar, v prípade ak príslušná faktúra za vadný alebo chýbajúci tovar už bola vystavená, kupujúcemu vystaví vždy dobropis.

Čl. III

Množstvá tovaru

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný pri objednávaní tovaru dodržiavať minimálne množstvá tovaru v jednej objednávke  a ďalšie obmedzenia uvedené v prílohe č. 1 zmluvy.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak objednávka na tovar predstavuje 5 a menej paliet v zmysle logistických údajov uvedených v prílohe č.1., predávajúci je oprávnený poveriť svojho prepravcu k jednaniu s pracovníkmi kupujúceho o inom termíne dodania tovaru než ako je zvyčajné.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne vykonať zmeny v prílohe č. 1 zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje oznámiť kupujúcemu tieto zmeny bez zbytočného odkladu, spravidla 30 dní pred nadobudnutím účinnosti týchto zmien. Zmeny zľavy sa nevzťahujú na tovar, ktorý kupujúci objednal u predávajúceho pred dňom oznámenia podľa predchádzajúcej vety, prípadne pred dňom účinnosti zmien, ak tento deň nastane až po ich oznámení.

Čl. IV

                                                                       Obaly

 1. Zmluvné strany sa dohodli, žeak predávajúci dodákupujúcemu dohodnutý tovar uložený na štandardných a nepoškodených europaletách, kupujúci  sa zaväzuje, že predávajúcemu vráti rovnaké množstvo štandardných a nepoškodených europaliet vždy ihneď pri dodaní príslušného tovaru. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je povinný prevziať europalety odovzdávané neskôr ako je dojednané v predchádzajúcej vete.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak kupujúci nevráti europalety predávajúcemu ihneď  pri dodaní dohodnutého tovaru v zodpovedajúcom množstve alebo mu vráti europalety v poškodenom alebo zničenom stave, je kupujúci povinný za každú nevrátenú, poškodenú alebo zničenú europaletu zaplatiť predávajúcemu cenu týchto europaliet. Údaj o počte vrátených a nevrátených europaliet musí byť uvedený v príslušnom dodacom liste.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za každú nevrátenú alebo poškodenú  europaletu (ďalej vo všetkých uvedených prípadoch len „nevrátená europaleta“) je 15 EUR bez DPH a je splatná vždy  spolu s kúpnou cenou za príslušný tovar dodaný kupujúcemu na základe faktúry predávajúceho, a to prostredníctvom banky na účet predávajúceho uvedený vo faktúre.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že sklené fľaše, do ktorých je plnená minerálna voda  a prepravky sa považujú na účely zmluvy za vratné obaly. Zmluvné strany sa dohodli, žepočet vratných obalov je predávajúci povinný uviesť vždy v dodacom liste; kupujúci potvrdením dodacieho listu ohľadne dodaného tovaru zároveň potvrdzuje aj prevzatie vratných obalov od predávajúceho.
 5. Cena za vratné obaly je uvedená v prílohe č. 1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vratné obaly bude vždy vyúčtovaná v rámci vyúčtovania kúpnej ceny za dodaný tovar.
 6. Kupujúci sa zaväzuje vratné obaly rovnakého druhu vrátiť predávajúcemu v nepoškodenom stave, primerane čisté a v takom množstve, v akom ich pri dodaní od predávajúceho prevzal, a  to najneskôr do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom bol kupujúcemu dohodnutý tovar vo vratných obaloch dodaný.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za riadne a včas vrátené vratné obaly kupujúci vyúčtuje predávajúcemu, vždy najskôr po vrátení vratných obalov predávajúcemu. Faktúra kupujúceho je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu.
 8. Dojednania zmluvy ohľadne nakladania s vratnými obalmi nie sú dotknuté  povinnosti zmluvných strán ohľadne nakladania s obalmi podľa príslušných  právnych  predpisov.

Čl. V

Osobitné dojednania

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak predávajúci počas trvania zmluvy poskytne na základe zmluvy kupujúcemu peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za,
 2. službu kupujúceho zameranú na propagáciu predávajúceho alebo jeho potraviny, najmä plnenia za marketingovú podporu podľa prílohy č. 2 zmluvy,

b) využitie distribúcie kupujúceho,

c) splnenie podmienky dohodnutej účastníkmi obchodného vzťahu, týkajúcej sa odberu určitého množstva alebo objemu potraviny, ktoré je účtované samostatne, najmä zľavy podľa prílohy č. 2 zmluvy,

d) umiestnenie potraviny na určitom mieste v prevádzkarni kupujúceho,

     jeho celková hodnota nepresiahne 6 % z obratu predávajúceho za potraviny dodané kupujúcemu v príslušnom kalendárnom roku, pričom táto hodnota je tvorená súčtom hodnoty, ktorá nepresahuje 3 % z obratu predávajúceho samostatne za službu podľa písm. b), a hodnoty, ktorá nepresahuje 3 % z obratu predávajúceho samostatne za služby podľa písm. a), c) a d); do tejto hodnoty sa nezapočítava spotrebná daň, ak ide o potravinu, na ktorú sa uplatňuje spotrebná daň.

 • Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak v priebehu príslušného kalendárneho roka predávajúci poskytne na základe zmluvy kupujúcemu peňažné plnenia alebo nepeňažné plnenia za služby uvedené v bode 1., v rozsahu väčšom ako vyplýva z bodu 1., je kupujúci povinný takéto plnenie prevyšujúce rozsah podľa bodu 1. vrátiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu; v prípade, ak nie je možné, aby kupujúci vrátil nepeňažné plnenie poskytnuté predávajúcim nad rozsah uvedený v bode 1., je kupujúci povinný vrátiť toto tomu zodpovedajúce peňažné plnenie, pričom sa vychádza z cien uvedených v prílohe č. 1 zmluvy.
 • Kupujúci zároveň týmto pristupuje k všetkým podmienkam akcií predávajúceho, ktoré počas trvania zmluvy bude pre kupujúceho uskutočňovať a ktoré budú uvedené v obežníku predávajúceho.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie týkajúce sa majetku kupujúceho alebo ak predávajúci zistí iné skutočnosti ohrozujúce platobnú schopnosť kupujúceho (napr. exekučné konanie voči kupujúcemu ako povinnému) alebo dodatočne zistí okolnosti, za ktorých by predávajúci rámcovú kúpnu zmluvu alebo jednotlivú kúpnu zmluvu s kupujúcim neuzavrel alebo ak bude kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za dodaný tovar alebo ceny za vratné obaly a nevrátené europalety viac ako 60 dní alebo ak zo správania kupujúceho alebo z iných okolností bude ešte predo dňom splatnosti kúpnej ceny za dodaný tovar alebo ceny za vratné obaly a nevrátené europalety nepochybne vyplývať, že kúpna cena alebo cena za vratné obaly a nevrátené europalety nebude predávajúcemu zo strany kupujúceho zaplatená riadne a včas, má predávajúci právo požadovať, aby kupujúci predčasne splatil všetky dovtedy nesplatné pohľadávky, ktoré bude mať  predávajúci voči kupujúcemu zo zmluvy alebo jednotlivých kúpnych zmlúv uzavretých na základe zmluvy.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že výzva predávajúceho, aby kupujúci v súlade s bodom 4. predčasne splatil všetky dovtedy nesplatné pohľadávky, ktoré bude mať voči kupujúcemu zo zmluvy alebo z jednotlivých kúpnych zmlúv uzavretých na základe zmluvy musí byť písomná a musí byť doručená kupujúcemu. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu predmetné pohľadávky ihneď po doručení výzvy predávajúceho kupujúcemu.

Čl. VI

Zánik zmluvy

 1. Zmluvný vzťah založený zmluvou možno skončiť písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve. V prípade zmluvy uzavretej na dobu určitú, zaniká zmluva uplynutím dojednanej doby.
 2. Vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej strane. Výpovedná doba je 3 mesiace a začne plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
 3. Ak kupujúci podstatne porušuje svoje povinnosti podľa zmluvy (najmä ak počas jedného roka trvania zmluvy kupujúci meškal súhrnne viac ako 20 dní so zaplatením záväzkov zo zmluvy, ak ohrozí alebo poškodí dobré meno a povesť predávajúceho alebo dobrú povesť tovaru a pod.), môže predávajúci odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy sa zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia odstúpenia kupujúcemu.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy ako aj od jednotlivých už uzavretých kúpnych zmlúv z nasledovných dôvodov:

a)  ak bude v zmysle príslušných právnych predpisov vyhlásený na druhú zmluvnú stranu konkurz alebo ak bude povolená reštrukturalizácia alebo ak vznikne reálna hrozba oprávneného konkurzu na majetok alebo oprávnená hrozba reštrukturalizácie, a to z dôvodu existencie zákonných podmienok pre začatie konkurzného konania alebo konania o reštrukturalizácii podľa účinnej právnej úpravy a druhá zmluvná strana na žiadosť oprávnenej zmluvnej strany v lehote najmenej 7 dní existenciu reálnej hrozby konkurzu alebo reštrukturalizácie nevyvráti, alebo

b)  spoločnosť druhej zmluvnej strany vstúpi do likvidácie, alebo

c)  bude podaný návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrhu na exekúciu voči druhej zmluvnej strane a zároveň bude odôvodnené riziko, že druhá zmluvná strana nebude schopná riadne a včas plniť svoje záväzky zo zmluvy a na požiadanie oprávnenej zmluvnej strany nezjedná vhodnú a primeranú nápravu, alebo

d)  druhá zmluvná strana nebude plniť riadne svoje povinnosti voči štátnym orgánom alebo voči svojim zmluvným partnerom alebo voči iným oprávneným osobám alebo ak nastanú iné skutočnosti podstatne zhoršujúce ekonomickú situáciu druhej zmluvnej strany a vznikne v týchto prípadoch odôvodnené riziko, že druhá zmluvná strana nebude schopná riadne a včas plniť záväzky zo zmluvy a na požiadanie oprávnenej zmluvnej strany nezjedná vhodnú a primeranú nápravu, alebo

e)  ak zmluvná strana poruší ustanovenia zmluvy a nezjedná nápravu ani v dodatočne primeranej lehote, nie kratšej ako 10 dní, ktorú jej za tým účelom určí v písomnej výzve oprávnená zmluvná strana, ak zo zmluvy v konkrétnom prípade nevyplýva iná lehota, alebo

f)   z iných dôvodov dohodnutých v zmluve alebo ustanovených zákonom.

 • Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že ihneď  ako jej bude známe, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v bode 5. písm. a) až d), oznámi to bez zbytočného odkladu druhej (oprávnenej) zmluvnej strane.
 • Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
 • Skončením zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z jednotlivých už uzavretých kúpnych zmlúv.

Čl. VII

Doručovanie písomností

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so zmluvou, vrátane jednotlivých kúpnych zmlúv, sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom
 2. elektronickej pošty (e-mail) dňom jej odoslania, ak sa nepreukáže opak; alebo
 3. pošty, kuriérom alebo v prípade osobné doručovania, doručením písomnosti adresátovi s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa bodu 2. tohto článku. V prípade doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 2. tohto článku, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomností sa považuje aj tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde, alebo v prípade doručovania kuriérom alebo osobného doručovania aj deň, v ktorý zásielka nebola adresátovi doručená z dôvodu, že adresát nebol zastihnutý. Doručovanie kuriérom alebo osobné doručovanie môže byť uskutočnené iba počas pracovných dní a v čase od 8:00 do 17:00 hod.; to neplatí, ak adresát písomnosť prijme.
 4. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú ad­resu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
 5. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že písomnosti týkajúce sa zániku alebo zmeny zmluvy alebo jednotlivej kúpnej zmluvy musia byť doručované výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom  alebo osobne, s výnimkou zmeny prílohy č. 1 zmluvy a oznámenia o zmene VOP, ktoré môžu byť zasielané aj  prostredníctvom elektronickej pošty na adresu podľa bodu 4.
 6. Kupujúci sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy za účelom doručovania písomností (najmä objednávok) prostredníctvom elektronickej pošty písomne oznámi predávajúcemu adresy elektronickej pošty (e-mail); na zmenu elektronickej pošty (e-mail) sa primerane použije dojednanie zmluvných strán podľa bodu 2. druhá veta, vrátane textu za bodkočiarkou. Kontaktné osoby predávajúceho a bližšie údaje pre komunikáciu s kupujúcim sú uvedené v prílohe č. 1 zmluvy.

Čl. VIII

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Zmluva vrátane týchto VOP predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami v súvislosti a s ohľadom na transakcie zmluvou predpokladané a vzťahy zmluvou založené. Zároveň nahrádza všetky predchádzajúce ústne a písomné dohody alebo dojednania medzi zmluvnými stranami.
 2. Ak niektoré ustanovenia zmluvy a týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy a príslušných VOP, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
 3. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť znenie týchto VOP; akákoľvek zmena VOP je účinná voči druhej zmluvnej strane a stáva sa súčasťou zmluvy dňom jej zverejnenia na webovom sídle predávajúceho http://www.stn-trade.sk/.
 4. Kupujúci si je vedomý, že za účelom plnenia zmluvy poskytol alebo plánuje poskytnúť predávajúcemu osobné údaje svojich konateľov, zamestnancov alebo iných fyzických osôb (ďalej iba „dotknutá osoba“). Kupujúci sa zaväzuje a podpisom zmluvy potvrdzuje, že informoval všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje poskytol alebo plánuje poskytnúť predávajúcemu o možnosti poskytnutia osobných údajov predávajúcemu, a tiež o náležitostiach spracovania osobných údajov predávajúcim v zmysle článku 14 ods. 1 až 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu na vyžiadanie potrebnú súčinnosť.
 5. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je príloha č. 1 – vzor osobitnej objednávky a príloha č. 2 – reklamačný list.
 6. Právne vzťahy zmluvou a týmito VOP neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.
 7. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť ich prijatím predávajúcim a voči kupujúcemu dňom účinnosti zmluvy, ktorej neoddeliteľnú prílohu tvoria.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 9. 2019